PERSBERICHT – 08/02/2022 – «21 miles…» …

PERSBERICHT – 08/02/2022 – «21 miles…» …

PERSBERICHT

21 mijl … Solidariteit met de vluchtelingen

21 mijl … iets minder dan 34 kilometer, dat is de afstand van het Nauw van Calais (het deel van het Kanaal tussen Wissant in Frankrijk en Dover in het Verenigd Koninkrijk) dat zoveel vrouwen, mannen en kinderen met gevaar voor eigen leven proberen over te steken. Ze zijn allen op de vlucht voor oorlogen, terrorisme, armoede enz. Ze kunnen niet terugkeren naar hun land van herkomst zolang de omstandigheden niet gunstig zijn om er fatsoenlijk en veilig te leven. Daarom zijn we bezorgd over hun leven en hun toekomst.

Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen de “goede wensen” de realiteit van deze onmenselijke en onhoudbare situatie niet overschaduwen. Uit cijfers van de overheden blijkt dat er in 2021 naar schatting 1.281 pogingen plaatsvonden om het Kanaal over te steken: 33.083 personen gingen met gammele bootjes de zee op om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. 8.200 van hen werden gered en teruggebracht naar Frankrijk; volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bereikten minstens 28.395 vluchtelingen de stranden van Kent, hetzij drie keer meer dan in 2020 en veertien keer meer dan in 2019.

Maar cijfers zijn één zaak, het menselijke leed is een andere zaak, denken we bijvoorbeeld maar terug aan het drama van 24 november 2021 waarbij 27 vrouwen, kinderen en mannen op tragische wijze om het leven kwamen. Een van hen was Maryam, een jonge Koerdische vrouw van 24 jaar die hoopte op een beter leven in Groot-Brittannië samen met haar verloofde die daar op haar wachtte … En toch … op zondag 2 januari schakelden de Franse autoriteiten de ordediensten in om het vluchtelingenkamp in Calais te ontruimen … zonder hen enig ander onderdak aan te bieden … (Bron: France Info en Human Rights Observers / L’Auberge des Migrants).

Onze Interregionale Vakbondsraad (Hainaut, Nord, Pas-de-Calais, West-Vlaanderen) en zijn leden betuigen hun solidariteit met hen die, ondanks de enorme risico’s, wanhopig op zoek zijn naar een beter leven en bereid zijn om daarvoor een zeer gevaarlijke reis te ondernemen.

De toekomst wordt echter steeds somberder voor die vrouwen, mannen en kinderen, die het slachtoffer van politieke spelletjes zijn geworden. Temeer daar de Britten, ondanks diverse bilaterale akkoorden tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (het akkoord van 28 november 2020, het zogenaamde “Akkoord van Touquet” van 2003 enz.), met de Brexit de facto afstand gedaan hebben van de “Dublinverordening”.

Maar we mogen niet enkel focussen op de situatie van onze regio’s nabij het Kanaal; heel Europa kan niet wegkijken van deze “crisis” die al veel te lang aansleept. Als we enkel mogen voortgaan op de cijfers om actie te ondernemen, dan onderstreept het volgende getal vooral de gruwel van de situatie: 18.292.

Zoveel niet-begeleide migrantenkinderen zouden – naar men vermoedt – tussen 2018 en 2020 in Europa zijn verdwenen, hetzij 17 per dag, waarvan een op de zes jonger is dan 15 jaar … Deze informatie hebben we te danken aan het journalistencollectief “Lost in Europe” – de Franse en Britse autoriteiten hebben niet meegewerkt aan dit onderzoek. De indruk ontstaat dat zij die tragedie liever negeren en er dus de voorkeur aan geven geen actie te ondernemen. We veroordelen deze houding, die op geen enkele manier blijk geeft van enige menselijkheid. Het nieuwe “plan” van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken druist niet alleen in tegen de internationale mensenrechtenverdragen, maar zal de risico’s (armoede, moderne slavernij, moeilijke toegang tot gezondheidszorg en huisvesting) voor vluchtelingen en migranten alleen maar vergroten. De secretaris-generaal van de Trade Union Congress (Brits vakverbond) heeft zijn bezorgdheid geuit tegenover de Britse minister van Binnenlandse Zaken in een brief die op 11 mei 2021 werd gepubliceerd (klik HIER om die brief te lezen), waarin hij het standpunt van het Europees Verbond van Vakverenigingen over het “nieuwe asiel- en migratiepact” herhaalt (klik HIER voor meer details).

In de ogen van de Interregionale Vakbondsraad (Hainaut, Nord, Pas-de-Calais, West-Vlaanderen) kent de solidariteit met vluchtelingen of migranten … en met hun gezinsleden geen grenzen. Europa en de verschillende regeringen moeten absoluut werk maken van een herziening van hun asiel- en migratiebeleid. Dat beleid is beperkend en focust te veel op het veiligheidsaspect, wat enkel het racisme en het populisme in de kaart speelt. Die mensen die in grote nood verkeren, moeten hun grondrechten kunnen doen gelden; ze hebben recht op een humane en eerlijke behandeling om elke vorm van uitbuiting en bestaansonzekerheid te vermijden. Dat zijn onze eisen!

Moge hun weg en de onze leiden tot een echt sociaal Europa!


21 miles…

21 miles … it is more or less the distance of the Strait of Dover (between Wissant in France and Dover in the UK) that so many women, men and children attempt to cross and put their life in danger. All are running away from wars, terrorism, poverty, etc. Their returns are not feasible until all conditions are satisfactory so that they can live decently and safely. Therefore, their present and their future matter to us.

Recovering from the Holidays’ season  and its “best wishes” shall not put aside the unbearable situation faced by way too many people. Authorities have freshly revealed the 2021 data, 1.2181 attempts of Channel crossing were registered, meaning that 33.083 people were in danger ; among them 8.200 were rescued by the French authorities and returned to France as 28.395 reached the Kent’s shore, this is three times more than in 2020 et four times more than in 2019.

Beyond those figures humans’ life are at risk ; on November the 24th, terrible news reported that 27 women, children and men passed away while crossing the Channel in hope for better days, among them there’s Maryam, a 24 years old Kurdish woman, expected by a fiancé who will never see her again. Despite such tragedy, early on as the 2nd of January 2022… just few hours after hearing “happy New Year” ; French authorities used the force to evacuate a refugees’ camp in Calais… leaving people without shelters and destroying all their few belongings (France Info, Human Rights Observers / l’Auberge des Migrants).

Our Interregional Trades Union Council (IRTUC) its members express their solidarity with those who despite the enormous risks, along a very dangerous journey are desperate for a better life.

Yet the future continues to darken for these women, men and children who have become the focus of political stakes. All the more so with the Brexit, despite various bilateral agreements between France and the United Kingdom (dated November the 28th of 2020, the one called “Touquet” in 2003 …), the British have de facto abandoned the “Dublin regulation” .

But we shall not focus only on ours Channel’s regions case, the whole of Europe cannot turns its back to this “crisis” which has lasted way too long. If only the numbers and figures can have an echo, this one underlines the horror of the situation …

18.292…

This is the estimate number of underage unaccompanied “migrant” who have disappeared in Europe between 2018 and 2020, 17 children per day are missing, one out of six is under 15 years old… Those data were collected by a group of journalists named “lost in Europe” – the French and British authorities did not cooperate in this investigation. It seems that they prefer to ignore this drama and thus not act. We denounce this attitude which rules out any notion of humanity. Especially since the new “plan” proposed by the Home Office,  which on top of going against international human rights conventions; can only increase the risks (poverty, modern slavery, difficulties in accessing healthcare and housing) faced by refugees and migrants. The Secretary General of the TUC openly expressed concern to the British Home Secretary in a letter published on May 11th 2021 (to read this letter click HERE ), echoing the Confederation’s position European Union for Trade Unions aiming at the “new pact on migration and asylum” (for more details click HERE).

For our IRTUC, solidarity with refugees or migrants, … and their families has no borders. Europe and Europeans’ governments must absolutely review their position in terms of asylum and migration policy that is both restrictive and repressive, which is leading to  racism and populism. These human beings in total distress must have their fundamental rights guaranteed to rule out all forms of exploitation and precariousness. Here are our requirements!

May their path and ours be made, finally, towards a true social Europe …


Gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de IVR voor bijkomende informatie:

CSIR-HNFK
Avenue des Etats-Unis, 10 bte 10
7500 Tournai
Tel. : +32 (0)69/880778 / E-mail : csi.hnfk@gmail.com