Onze missie

De Interregionale Vakbondsraad (IVR), als groepering van vakbonden uit onze grensoverschrijdende regio, wil werknemers met of zonder werk ondersteunen, informeren en hun rechten verdedigen. Daartoe biedt onze IVR via de vakbondsconsulenten kwalitatieve ondersteuning aan werknemers bij hun grensoverschrijdende beroepsmobiliteit. In dat kader heeft onze IVR zich geëngageerd via verschillende partnerschappen en projecten (Grenzeloos tewerkstellen, Vooruit …); de IVR organiseert “Comités” die werken rond specifieke thema’s (mobiliteit, gedetacheerde werknemers, koopkracht …) en beantwoordt jouw vragen als grensarbeider (over je arbeidscontract, de sociale zekerheid …), met de steun van de consulenten van onze leden.


Onze partners

Onze Interregionale Vakbondsraad (IVR) maakt deel uit van een netwerk dat de vakbondsorganisaties van de aangesloten nationale vakverbonden in de Europese grensoverschrijdende regio’s samenbrengt. Er bestaan 44 IVR’s die zich uitstrekken van het uiterste noorden van Zweden tot het zuiden van Spanje en van Ierland in het westen tot Hongarije in het oosten:

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

De betrokken nationale federaties en het secretariaat van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) werken samen om IVR’s op te richten die hun eigen werkgroepen kunnen creëren om lokale en/of specifieke thema’s in verband met grensarbeid te onderzoeken. Het EVV steunt eveneens het Coördinatiecomité van de IVR’s, dat twee keer per jaar bijeenkomt.
De IVR werkt mee aan verschillende Europese projecten, zoals het Interreg V-project “Grenzeloos tewerkstellen”. De strategie van het Interreg V-programma, ontwikkeld binnen het Samenwerkingsprogramma (SP), is gebaseerd op de nieuwe Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei – het referentiekader van de doelstellingen die de Europese Unie tegen 2020 wil bereiken. Gedurende deze periode legt de Europese Commissie de nadruk op vijf hoofdprioriteiten: werkgelegenheid, onderzoek & ontwikkeling, onderwijs, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en klimaatverandering & hernieuwbare energie.
Daarnaast is er nog het Interreg V-project “Vooruit”, dat in januari 2019 werd gelanceerd en dat Franse en Waalse werkzoekenden toegang wil geven tot de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Het doel is om de komende drie jaar 100 mensen van de andere kant van de (taal)grens aan het werk te zetten in West-Vlaanderen. Het Interreg V-project “Grenzeloos Competent” wil bijdragen aan een grotere mobiliteit op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor werkzoekenden uit de Frans-Belgische grensregio.